Khoa học ứng dụng, Inc. giới thiệu trên chương trình Manufacturing Marvels trên Fox Business Network