Support

Ang suporta sa paggamit ng ASI na produkto ay makukuha ninyo at naglalaan ng mga serbisyong teknikal, troubleshooting, at pag-kukumpuni kung magkakaproblema kayo o mahihirapan sa inyong produkto na ASI.

Upang makapunta sa ASI na Suporta sa pamamagitan ng telepono, mangyaring tumawag sa:
530-273-8299
ADEPT support: option 3
HemoFlow support: option 4

Sa pagkakataon na hindi agad makakasagot sa inyong tawag ang Tauhan ng ASI, maaari kayong mag-iwan ng mensahe sa sistema ng linya ng suporta. Paki tiyakin lamang po na ilalagay ninyo ang inyong pangalan, impormasyon para makontak, ang tanong at ang bilang ng serye ng device.

Upang makausap ang ASI na Suporta sa pamamagitan ng email:
service@applied-science.com. Pakitiyakin pong ilalagay ninyo ang inyong pangalan, impormasyon para makontak, tanong, uri ng produkto, at kung naaangkop, ang numero ng serye ng inyong device sa nilalaman ng mensahe sa email.