HemoVue


Data sa Kaorasan na Isang Pindot Lamang

Ang HemoVue ay sistema ng pag-uulat na nakabase sa cloud na nagbibigay ng minu-minutong koleksyon ng impormasyon at analytics sa screen gamit ang inyong HemoFlow Device sa Pangongolekta ng Dugo. Nakakamit ng mga pinuno ang kanilang mga layunin sa pamamagitan ng paglalaan ng higit na bisibilidad sa larangan kasama ang araw-araw na produksyon at istadistika ng pagtatrabaho ng mga tauhan.

Napapanahong Akses sa Data

Ang web-browser ay maaakses sa desktop, tablet, o smart phone -- hindi kailangan ang akses sa BECS!

Ang impormasyon ukol sa operasyon ay makukuha sa kaorasan

benefits qns
benefits phlebotomy

Compatible sa Mga Umiiral na Device

Kinukuha ang anumang data sa koleksyon ng dugo na trinansmit ng HemoFlow 400XS at/o ng anumang ibang panggagalingang device o pagkukunan ng data

Hindi na kailangan ang bago o dagdag na hardware

Ginagawang Karunungan ang Data

Ang data sa kaorasan ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon at karunungan ukol sa operasyon

Maaaring paghiwa-hiwalayin ang data sa pamamagitan ng petsa, oras, at lokasyon

Hinahayaan ang napapanahon at obhektibong pagpapasiyaHinahayaan ang napapanahon at obhektibong pagpapasiya

benefits vbv
access icon

Pagsubaybay sa Tauhan

Sinusubaybayan ang mga kahigtan at kakulangan ng mga tauhang miyembro

checked list icon

Pagsubaybay sa Produktibidad

Ipinakikita ang mga produktibo at hindi produktibong pagkuha sa lahat ng lokasyon

encryption icon

Madaling Ipatupad

Hindi kailangan ang akses sa BECs o mga pagkukunan na IT

vendor neutral icon

Data at Analytics

Sinusubaybayan ang mga KPl, nagdedetermina ng mga kalakaran, at nagtataya ng mga paghahambing

audit trail icon

Pagbabahagi ng Data

Nagbabahagi ng impormasyon sa ibang mga departamento, mga pinuno, mga tauhan, at mga executive na namamahala

intuitive icon

ipinakikita ang mga produktibo at hindi produktibong pagkuha sa lahat ng lokasyon

Hinayaan ng akses gamit ang web browser na palaging makita ang operasyon anumang oras, saan mang lugar